Strategic Analysis s.r.o.

ID: 52 943 691

VAT No: 2121186815

Tolstého 5

Bratislava 811 06

Slovak Republic

Strategic Analysis Think Tank

ID: 53 482 701

VAT No: 2121624780

Tolstého 5

Bratislava 811 06

Slovak Republic